مدت دوره آموزشی : 9 ماه (ماهیانه: 8 ساعت)

مدرس: خانم دکتر حجازی

این دوره به صورت مجازی در فضای اسکای روم برگزار می شود.

هزینه دوره آموزشی: 900.000 تومان

20 مهرماه 1400

زمان برگزاری دوره: چهارشنبه ها
شروع دوره: از مورخ 21 مهرماه 1400
ساعت: 18 الی 19:30